manera.az
manera.az

Ermənilər hayların qurbanlarıdır - MANERA

Ermənilər hayların qurbanlarıdır - MANERA
Hayların güdazına getmiş türklərin bir qolu da ermənilərdir...


Bu gün hamımızın dilimizdə mənfurluq timsalında populyarlıq qazanmış “ermənilər” ifadəsi var. Bir də “erməni” ifadəsinə sinonim kimi işlətdiyimiz “hay” sözü var. Var “Ermənistan” məfhumu, var buna paralel işlədilən “Hayastan” sözü.

Dünyaya var gücləri ilə qışqırıb “soyqırım” sözünü bəyan edən də haylardır – “Oğru elə bağırdı ki, doğrunun dili batdı” kəlamı burda həyata keçmiş oldu.

Bəs görəsən bizim eyniləşdirdiyimiz “ermənilər” və “haylar” ifadələri doğrudanmı eyni etnosun müxtəlif şəkildəki adlarıdır?!. Burada məsələ qəlizləşir.
Tarixin qarışıq bir dönəmində “hay” adlı mənfur varlıqlar (millət, ya xalq, ümumiyyətlə heç insan demək də olmur haylara) dünyaya fəlakət toxumu səpmək üçün türkəsilli erməniləri “mədəni şəkildə” “soyqırım” siyasətinə məruz qoydular. Bəli, “bədbəxt türklərdir” ermənilər!. Haylar erməni qövmünü öz təsir dairələrinə çəkərək, onlara öz “dillərini” “yedirtdilər”. Beləcə ermənilər “haylaşdı”, hələ bu azmış kimi, ermənilər hayların içərisinə o dərəcədə qarışdırıldı ki, hətta bu qarışıqlığı bir qədər də tündləşdirmək, bu qarışıqlığın bir qədər də izini azdırmaq üçün “erməni” ifadəsi “hay” sözünün adekvat sinonimi kimi də işlədildi və hətta bu gün az qala mənfur “hay” kəlməsi kölgədə qalaraq, çox vaxt “erməni” sözü işləklik qazanmağa başladı. Bunun da kökündə hayların öz bəd əməllərini daldalaması – gizlədib, ört-basdır etməsi amili dayanır. Demək, haylar bir etnos kimi özlərinin adlarını da gizlədərək, hiyləgərcəsinə “erməni” sözünü qabartmağa, öz kələk-küləklərini də erməni adı altında yaymağa başladılar. İndi də onun nəticəsi budur: hay yerinə “erməni” sözünü çox işlədirik, haylara nifrət əvəzinə ermənilərə nifrət ifadəsi ilə qəhərimizi dilə gətiririk. Əslində, bəşəriyyətdə sonu görünməmiş soyqırım siyasəti elə budur – Erməni xalqının mənlik şüurunu əlindən almaq, onu “haylaşdırmaq”, erməniyə hay donu geyindirmək və erməni adlı bir etnosu yer üzündən silmək! Bax, “haylar” özlərini “erməni” adı ilə dünyaya tanıtmaqla əslində erməni adlanan bir türk dilli xalqın kökünü qazıyıb – qaşıyıb yer üzündən silmək və “erməni xəstəliyi” adı ilə hayların bəşəriyyətə xəyanət planını yerinə yetirmişlər. Budur “haylığın”(bizim “ermənilik” kimi işlətdiyimiz haylığın) əsl riyakar xisləti. Budur “haylığın” – hayların bəşəriyyətə vurduğu zərbə. Budur hay fitnəsi!.. Özlərinin hətta “hay” adlı mənfur adlarını “erməni” ifadəsinin, özlərini isə bir millət olaraq “erməni”lərin arxasında gizlədərək, bəşəriyyətə, o cümlədən türk dünyasına qarşı amansız soyqırım, nifaq, ədavət toxumu səpmişlər. Türk əsilli erməniləri haylaşdırıb(“erməniləşdirib”)türkləri öz içlərindən məhv etmək kimi məkrli siyasət oyunu hayların adam cildində şeytan – iblis olduğunun əsl göstəricisidir!..

Fikrimizə ilk açar kimi elə ermənilərin(hayların) öz dillərinə üz tutaq: “Hayes, torkes?” – yəni onların bir – birlərinə müraciət forması budur: haysan(“ermənisən”), yoxsa türksən? Demək, onlar özləri də özlərinin kimliyini “erməni” adı ilə yox, “hay” adı ilə soruşub – öyrənirlər. Demək, haylar “erməni” olsaydılar, özlərini elə “erməni” kimi adlandırardılar, daha “hay” kimi tanıyıb – çağırmazdılar... Bunu onların öz dillərinin arxasında görünən dilin məntiqi təsdiq edir. Necə ki, biz azərbaycanlıların özümüzdən spesifik bir sorğumuz var: “haralısan?”, eləcə də “erməni” dediyimiz hayların özlərinin kimliyinə açar salan spesifik ifadə də “haysan, türksən?” ənənəvi sorğusudur. Bu, öz yerində. Heç olmasa deyirəm bədbəxt ermənilər gec də olsa, ayılıb – başa düşələr özlərinin hay fitnəsinə qurban getmiş olduqlarını, özlərinin dırnaqarası “erməni”(yəni hay) olmadıqlarını...

İkinci bir dil məntiqinə üz tutaq. Erməni, eləcə də “Yerevan” şəhər adının etimologiyası. Düzdür, bu saat yerevan sözünü ənənəvi olaraq “İrəvan” adı ilə təqdim edib, fars sözü olan “rəvan” sözündən olduğunu önə veririk. Lakin “Yerevan” sözü “yer”-“er”, ev və an(on) sözlərinin birləşməsindən olmaqla on ərin evi(on igidin vətəni) deməkdir. Elə “erməni” adının etimologiyası da er(ər) və məni(mən) sözündən olub, ərmən-ər(igid) mən, yaxud da men(mən) sözünün 4 sayını – rəqəmini bildirdiyini qəbul etsək, 4 ər(4kişi, igid) demək olduğu aydınca görünər. Başqa sözlə, erməni sözünün də, Erevan sözünün də mənşəyi özümüzün doğma sözlərimizdir. Erməni ifadəsini bakılıların “ərməni” şəklində tələffüz eləmələri də sözün birbaşa ər və mən tərkiblərindən ibarət olmasını göstərən dil faktıdır. Bu da ermənilərin türkmən, türkman və s. adlarımız-xalq adını bildirən sözlərimiz kimi eyni prinsipə əsaslanmaqla erməni - ərməni adlı türk tayfası olmasına bir işarədir.

Heç kəsə sirr deyil ki, biz Fransa erməniləri, ya Livan erməniləri sözünü Qarabağ erməniləri ifadəsindən qabarıq şəkildə fərqli çalarda ifadə edirik. Niyə? Səbəbi təhtəlşüurda gizlənib. Ona görə ki, burada zahiri görünüş, yəni antropogen amillər öz sözünü dedirtdirir. Çünki Fransa, ya Livan “erməniləri” kimi tanıdıqlarımız – gördüklərimiz ermənilər yox, yastıbaş haylardır – yəni bizim, türklərin əsl düşmənləri olan, “erməni” adları altında maskalanmış gizlənmiş haylar. O haylar başlarının arxasının yastı olmaları ilə - antropogenetik baxımdan ermənilərdən tamamilə fərqlənirlər. O haylar öz təbiətləri etibarilə qəddarlıqları, qaniçici olmaqları ilə də ermənilərdən fərqlənirlər. O haylar erməniləri bir etnos olaraq özlərinə çəkib özəlləşdirməklə həm də özlərini dünyaya “erməni” adı altında sırımaqla bəşəri cinayətlərə meydan açırlar. O haylar ermənilərin özlərini məzlum vəziyyətə salaraq, erməniləri manqurtlaşdıraraq öz əllərində bir yaddaşsız canlı alətə çevirib, onların vasitəsilə istədikləri amansız oyunları çıxardırlar. O haylar ki, özlərinin soyqırım əməllərini hayların adlarına yazdırmamaq üçün qəsdən özlərini “erməni” kimi təqdim edirlər, amma öz içlərində özlərini “hay”(“hayes, torkes” timsalında gördük) adlandırırlar.

Bəli, Qafqaz Albaniyası – Azərbaycan ərazisi türkdilli etnosların vətəni olub. Bu gün də onlardan udinlər yaşayır, özlərinin də familiya sonluqları elə ermənilərinki kimi “yan”la bitir. Amma nə xoş ki, tarixin qarışıq dönəmlərində udinlər də ermənilər kimi “haylaşma” prosesinə (əslində siyasətinə) məruz qalmadılar... Ermənilərin “haylaşma” prosesinə oxşar bir hal da Gürcüstan ərazisində qreklərin (yunanların) başına gəlib...

Ermənilərin türkəsilliolmaları onların pasportlarındakı ad və inisiallarında da özünü biruzə verir. Nalbəndyan, Dəmirçiyan, Köçəriyan və s. və i.a. Babalarının, cəddi - əbalarının adları təmiz türk adlarıdır, “yan” şəkilçisi isə bu gün də Azərbaycan ərazisində yaşayan udinlərin soyad sonluğu ilə eyniyyət təşkil edir.

Bir başqa fakt da göstərim. M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının arxivində SMOMPK məcmuəsini vərəqləyərkən, milli xörəklərimizin adlarının, məsələn, konkret dolma yeməyinin erməni kulinariyasına məxsus olmasını göstərən yazıların özünə yer almasını gördüm. Bu, nə ilə bağlıdır? Bu suala cavab vermək üçün ermənilərin buna bənzər digər folklor-etnoqrafik yönlü “oğurluq” faktlarına da diqqət çəkək. Yenə də heç kəsə sirr deyil Qarabağ ermənilərinin azərbaycanlıların adət-ənənələrini mənimsəmələri məsələsi. Hətta Qarabağ ermənilərinin təmiz Azərbaycanca aksentsiz danışmaları faktı, hətta erməni (hay) dilində mövcud olmayan “f” səsini asanlıqla tələffüz edə bilmələri faktı. Bütün bunların sirri, mənbəyi nədədir? İfadəmə görə bağışlayın, amma güya ermənilərin qız-gəlinlərinin türk (azərbaycanlı) kişiləri ilə intim münasibətlərindən dünyaya gətirdikləri uşaqlarla əlaqələndirirlər bu qanunauyğunluğu. Yox, məsələ daha qədimdir. Azərbaycan xalqının özü qədər incəliyinə qədər Azərbaycan məişətini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini əxz eləyib mənimsəyən ermənilər özləri (əlbəttə, yenə deyirəm, söhbət haylardan yox, ermənilərdən gedir) mənşəcə türk olublar. Tarixin faciəli olayları içərisində haylar erməniləri “erməniləşdirmişlər” (yəni haylaşdırmaq mənasında), nəticədə öz əsl köklərinə dönük-xilaf çıxan ermənilər hayların məkrlərinə aldanıb-uyub, dillərini, əqidələrini, erməniliklərini unudub, haylaşma prosesinə məruz qalmışlar. Nəticədə hayların soyqırım hiyləsi bir etnosu öz kökündən ayırmaqla həm də onları hay fitnəsinin alətinə çevirmişdir. Dahi Mustafa Kamal paşa Atatürkün müdrik kəlamında deyildiyi kimi, milli mənliyi olmayan xalq əsarətə, məhvə məhkumdur. Bəli, ermənilərin milli mənlikləri unutdurulmuş, hayların vəhşi pəncəsində məhvə məhkum olunmuş, hay əsarəti altında zahiri adlarını gəzdirərək – o zahiri “erməni” adını da mənfur “hay” ifadəsi yerinə bəşəriyyətə mənfurluq timsalı kimi tanıtmışlar. Nəticədə şeytan xislətli haylar öz adlarını da bədnamlıq damğasından xilas etməyə müvəffəq olmuşlar... Bizdə bir yaxşı deyim var: tikana yaba eləmək ifadəsi. Tikanın tikanları adama batmaması üçün əlinə yaba (şana) alıb tikanı götürüb istədiyin tərəfə aparıb qoyursan. Buna oxşar “ilanı Seyid Əhmədin əli ilə tutmaq” ifadəsi də var. Yəni bir tikanlı – qorxulu işi aşırmaq üçün kimisə yaba kimi qabağa – tikanın üstünə verirsən; haylar da dünyada öz iblisanə əməllərini törətmək üçün manqurta döndərdikləri erməniləri öz əllərində oyuncağa çevirdilər, bütün dünyada indi hay xəstəliyi – hay fitnəsi kimi yox, erməni xəstəliyi, erməni bicliyi kimi tanınan şeytan əməlinin arxasında əslində yastıbaş hayların hiyləgər və amansız cinayətləri gizlənib.

Haylar bəşəriyyətin ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməlidirlər: 1) ermənilərin milli mənlik şüurunu əllərindən alıb, manqurta çevirməklə bir etnosun kimliyini yer üzündən silib – qazımaqla soyqırım faciəsi törətmişlər. 2) Bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda və Türkiyədə dondan – dona girməklə məkrli şeytani siyasət aparan hayların əsl maskası bəşəriyyətə açılıb göstərilməli, onların Qafqaza giriş kodlarının “erməni qılafı” faş olunmalı və Qarabağ müharibəsinin fitnəkarları kimi məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar.

Türklərin ən böyük düşməni olan haylar öz düşmənliklərini birinci növbədə ermənilərlə aparmışlar. Ermənilər hayların soyqırım qurbanları olmuşlar. Bütün bəşəriyyət hay fitnəsindən ehtiyatlanmalı, bədbəxt, məzlum ermənilərin manqurtlaşdırılmış taleyini yaşamamaq üçün, ermənilərin yazıq gününə düşməmələri üçün hay virusu ilə mübarizəyə başlamalıdır!

Şakir Albalıyev, fil.ü.f.d.,dosent
Бесплатные шаблоны для 10.5Forex Портал для чайников






Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
Teqlər:
ŞƏRH YAZ
OXŞAR XƏBƏRLƏR
TRİBUNA
XƏBƏR LENTİ
BÜTÜN XƏBƏRLƏR
TÜRK DÜNYASI
«     2022    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31